W witrynie filarum.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
logo filarum.pl Laur Klienta Laur Klienta
Zaloguj się
Zaloguj się

zapomniałem hasła

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o poufności stanowi według zasad zachowania prywatności, integralną część strony internetowej www.filarum.pl.
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. zapewnia odwiedzającym stronę internetową, ochronę danych osobowych, która jest świadczona zgodnie obowiązującymi ustawami i przepisami prawa polskiego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 – zwana dalej „Ustawą”)

Dane zbierane podczas rejestracji:
Aby złożyć wniosek o udzielenie pożyczki należy zarejestrować się podając:

  • dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, serie i numer dokumentu;
  • dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania;

Ponadto, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) poprosimy o udzielenie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. oraz jej pośrednikowi kredytowemu spółce Mispra Solutions Limited upoważnienia do wystąpienia i uzyskania informacji od następujących podmiotów: InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 oraz ERIF Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38.

Bezpieczeństwo danych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o odwiedzających, zbierane za pomocą strony internetowej www.filarum.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Usługi świadczone przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. spełniają surowe normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zamieści, będą przez Rapid Finance Polska Sp. z o.o. oraz jej pośrednika kredytowego spółkę Mispra Solutions Limited przetwarzane zgodnie z Ustawą.

Administrator danych
Rapid Finance Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.

Adres do korespondencji: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

Klientowi przysługuje wgląd do jego danych oraz możliwość zgłaszania ich zmiany.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy:
info@filarum.pl lub telefoniczny do Działu Obsługi Klientów: +48 222 66 80 80

Dział windykacji 8:00-19:00
WEŹ POŻYCZKĘ
LOGOWANIE
CZAT
MENU
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 0% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 1000 zł (stan na dzień 19.10.2017). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy - 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 562,16 (w tym odsetki kapitałowe 16,44 zł, prowizja 545,72), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1936,3%, całkowita kwota do zapłaty 2562,16 zł (stan na dzień 19.10.2017). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.