W witrynie filarum.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
logo filarum.pl Laur Klienta
Zaloguj się
Zaloguj się

zapomniałem hasła

DECYZJA Nr RKR - 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Niniejszym Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje obowiązek objęty treścią decyzji administracyjnej nr RKR - 2/2016 wydanej przez Prezesa UOKiK w dniu 30 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr RKR - 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.


Stosownie do art. 33 ust. 4-6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –

po przeprowadzeniu, wszczętego z urzędu, postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów:

I. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634) uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie polegające na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez prezentowanie w dziesięciosekundowej reklamie telewizyjnej o nazwie: Filarum - mamy problem, dotyczącej kredytu konsumenckiego, zawierającej dane dotyczące kosztu kredytu, na podstawie reprezentatywnego przykładu, informacji o:
a) stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
b) całkowitej kwocie kredytu,
c) rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
d) czasie obowiązywania umowy,
e) całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta,
w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na zastosowanie nieczytelnej formy graficznej oraz krótki czas ich prezentacji,
co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 z późn. zm.) i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 1 września 2015 roku,

II. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie polegające na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez prezentowanie w trzydziestosekundowych reklamach telewizyjnych o nazwach: Filarum - mamy problem oraz Laur klienta 2015, dotyczących kredytu konsumenckiego, zawierających dane dotyczące kosztu kredytu, na podstawie reprezentatywnego przykładu, informacji o:
a) stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
b) całkowitej kwocie kredytu,
c) rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
d) czasie obowiązywania umowy,
e) całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta,
w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na zastosowanie nieczytelnej formy graficznej,
co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i stwierdza się zaniechanie jej stosowania:
- z dniem 1 sierpnia 2015 roku w odniesieniu do trzydziestosekundowej reklamy telewizyjnej o nazwie: Laur Klienta 2015,
- z dniem 1 września 2015 roku w odniesieniu do trzydziestosekundowej reklamy telewizyjnej o nazwie: Filarum - mamy problem,

III. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie polegające na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez prezentowanie w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego - upowszechnianych w sieci Internet za pośrednictwem bannerów pod hasłami: PRZYGOTUJ KIESZEŃ NA WIOSNĘ! Pierwsza pożyczka DO 1000 ZŁ ZA DARMO oraz PRZYGOTUJ KIESZEŃ NA WAKACJE! PIERWSZA POŻYCZKA DO 1000 ZŁ ZA DARMO - zawierających dane dotyczące kosztu kredytu, na podstawie reprezentatywnego przykładu, informacji o:
a) stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
b) całkowitej kwocie kredytu,
c) rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
d) czasie obowiązywania umowy,
e) całkowitej kwocie do zapłaty,
w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na wielkość czcionki,
co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i stwierdza się zaniechanie jej stosowania:
- z dniem 26 czerwca 2015 roku w odniesieniu do bannerów posługujących się hasłem: PRZYGOTUJ KIESZEŃ NA WIOSNĘ! Pierwsza pożyczka DO 1000 ZŁ ZA DARMO
- z dniem 8 września 2015 roku w odniesieniu do bannerów posługujących się hasłem:
PRZYGOTUJ KIESZEŃ NA WAKACJE! PIERWSZA POŻYCZKA DO 1000 ZŁ ZA DARMO.

IV. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie polegające na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez niepodawanie w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zamieszczanych na stronie internetowej przedsiębiorcy, w domenie www.filarum.pl, zawierających dane dotyczące kosztu tego kredytu, w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny, na podstawie reprezentatywnego przykładu, informacji o:
a) stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
b) całkowitej kwocie kredytu,
c) rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
d) czasie obowiązywania umowy,
e) całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta,
co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 22 grudnia 2015 roku.WEŹ POŻYCZKĘ
LOGOWANIE
CZAT
MENU
© Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa UOKiK nr RKR - 2/2016

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, telefon (48)222 66 80 80. NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 316 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Pierwsza pożyczka do 1000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku (odsetki kapitałowe 8,22 zł), prowizja 272,86 zł, RRSO 1936,3%, całkowita kwota do zapłaty 1281,08 zł (stan na dzień 03.07.2017). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego.